BTC:USDT ()
سمبل قیمت تغییرات
سمبل قیمت تغییرات
سمبل قیمت تغییرات

تغییرات ۲۴ساعت

بیشترین ۲۴ساعت

کمترین ۲۴ساعت

حجم ۲۴ساعت

قیمت مقدار (BTC) مجموع (USDT)
زمان مقدار (BTC) قیمت
خرید / فروش
قیمت
USDT
مقدار
USDT
مجموع
BTC

مقدار ارز دریافتی:

0 BTC

قیمت
USDT
مقدار
BTC
مجموع
USDT

مقدار ارز دریافتی:

0 USDT

مقدار
USDT
مجموع
BTC

مقدار ارز دریافتی:

0 BTC

مقدار
BTC
مجموع
USDT

مقدار ارز دریافتی:

0 USDT

زمان سمبل خرید/فروش لیمیت/مارکت مقدار وضعیت
no-orders
زمان سمبل خرید/فروش لیمیت/مارکت مقدار وضعیت
no-orders