ETH:BTC ()
سمبل قیمت تغییرات
سمبل قیمت تغییرات
سمبل قیمت تغییرات

تغییرات ۲۴ساعت

بیشترین ۲۴ساعت

کمترین ۲۴ساعت

حجم ۲۴ساعت

قیمت مقدار (ETH) مجموع (BTC)
زمان مقدار (ETH) قیمت
خرید / فروش
قیمت
BTC
مقدار
BTC
مجموع
ETH

مقدار ارز دریافتی:

0 ETH

قیمت
BTC
مقدار
ETH
مجموع
BTC

مقدار ارز دریافتی:

0 BTC

مقدار
BTC
مجموع
ETH

مقدار ارز دریافتی:

0 ETH

مقدار
ETH
مجموع
BTC

مقدار ارز دریافتی:

0 BTC

زمان سمبل خرید/فروش لیمیت/مارکت مقدار وضعیت
no-orders
زمان سمبل خرید/فروش لیمیت/مارکت مقدار وضعیت
no-orders